23. elokuuta 2017

Viisi tapaa parantaa tiimin viestintää Office 365:n avulla


Väitän, että jokaisen tiimin menestymisen kannalta tärkein asia on viestintä. Yksin tekemiseen verrattuna tiimityön onnistumisen ratkaisee se, miten hyvin tieto kulkee ihmiseltä toiselle ja miten hyvin saadaan hyödynnettyä tiimin yhteistä ajatteluvoimaa ja yhdessä innostumista.

Ei ole samantekevää, millä tavalla viestit kulkevat tiimien sisällä, projekteissa ja hankkeissa. On tärkeää, että viestintä on osa luontevaa työn tekemistä eikä ylimääräinen vaihe. On tärkeää, ettei kenenkään ajattelutyötä keskeytetä turhaan, eikä kenenkään tarvitse seurata hänelle epäolennaista viestintää, jotta arvokasta aikaa säästyy työn tekemiseen. On tärkeää, että määrämuotoinen tieto jaetaan määrämuotoisena.

Tiimityön arkiset viestintäkäytännöt ja kanavat kannattaa sopia jokaisessa tiimissä, hankkeessa ja projektissa yhtä suurella prioriteetilla kuin esimerkiksi tavoitteet ja tehtävät. Jos työpaikallasi on käytössä Office 365, on luonnollista kurkistaa sen suuntaan: miten O365 voisi tukea tiimityötämme?

Käyn seuraavassa läpi viisi parasta tapaa, miten Office 365 tukee viestinnän eri alueita tiimityössä.

1. Työtila tiimin identiteetin luojana

Tiimin identiteetin kannalta on tärkeää, että tiimillä on kotipesä. Office 365:n moderni työtila on visuaalisesti miellyttävä ja aiempia SharePoint-työtiloja helppokäyttöisempi. Työtilan tärkein asia ovat dokumentit, joiden yhteismuokkausmahdollisuus ja automaattinen versiointi ovat välttämättömiä työn sujuvuuden kannalta.

Moderneissa työtiloissa on mahdollista julkaista näyttäviä uutisia, joten tiimi voi halutessaan hyödyntää työtilaa myös tiimin tiedottamiseen sekä tiimin jäsenille että ulkopuolisille.

2. Yhteishenki syntyy päivittäisessä keskustelussa

Pelkkä työtila ei riitä sitomaan porukkaa tiiviisti yhteen. Jos tiimi ei istu koko ajan naamatusten, yhteen hioutumiseen tarvitaan luonteva viestintäkanava.

Tunnetason sitoutuminen tiimin tai projektin tavoitteeseen ja porukan yhteen hioutuminen ei tapahdu aloituspalaverissa kertaluontoisena tapahtumana, vaan syntyy pikkuhiljaa päivittäisen keskustelun kautta. Keskustelukanava kannattaa valita siten, että se aiheuttaa mahdollisimman epätasa-arvoa tiedon saannissa ja vain vähän keskeytyksiä tiimiläisten päivään. Oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja vaikutusmahdollisuus ovat työhyvinvointia ja sitoutumista lisääviä tekijöitä ja niihin voidaan vaikuttaa vain onnistuneen viestinnän kautta.

O365 tarjoaa viestintäkanaviksi monta eri vaihtoehtoa: Teams-ryhmächat, Yammer, Skype for Business ja sähköposti. Näistä lisää seuraavassa kohdassa.

3. Työn häiriöttömyyden varmistaminen Teams-chatissä

Miten sitten valitaan oikea kanava tiimin työntekoon? Neuvon unohtamaan sähköpostin kokonaan, koska se ei sovellu keskusteluun alkuunkaan vaan aiheuttaa vain turhia keskeytyksiä jokaiselle tiimin jäsenelle. Skypenkin unohtaisin muutoin paitsi online-kokousten osalta. Skype for Business on nopea tapa kommunikoida, mutta se synnyttää turhia siiloja tiimin jäsenten keskuuteen.

Tiimin keskustelun siirtäisin kokonaan Teams-chattiin, koska se mahdollistaa eri aihepiirien jakamisen omiin kanaviin, jolloin tiimiläiset voivat valikoida vain itselleen tärkeät kanavat. Tarvittaessa voi silti hypätä kanaviin, joita ei seuraa aktiivisesti ja selata myös keskusteluhistoriaa. Tämä luo läpinäkyvyyttä, mutta on kuitenkin samalla levollista viestintää verrattuna sähköpostiin tai vaikkapa nykyisin työelämässäkin suosittuun WhatsAppiin. Teams on käytössä myös puhelimen kautta.

Teamsin avulla ongelmien ratkomisesta ja asioiden eteenpäin viennistä tulee osa työpäivää, eikä kukaan jää yksin pohtimaan asioita liian pitkäksi aikaa. Turhilta kokouksilta vältytään.

4. Viestintä naapuritiimien ja projektien kanssa Yammerissa

Miten sitten kommunikoidaan tiimin ulkopuolisten kanssa? On tärkeää, ettei yksikään yrityksen projekti tai tiimi siiloudu täysin erilleen muista, koska yleensä jokaisella projektilla ja tiimillä on riippuvuuksia muiden kanssa.

Ihannetilassa yrityksessäsi on jalkautettu Yammer koko yrityksen yhteiseksi viestintäkanavaksi ja kaikki käyttävät sitä aktiivisesti. Tällöin jokaisen tiimin on tärkeää pitää aktiivisena ryhmää Yammerissa. Projektipäällikön tai tiiminvetäjän roolina on viestiä aktiivisesti ryhmässä tilannekatsauksia. Ryhmän kautta voi jakaa tiimin työtilassa julkaistuja pidempiä uutisia. Toki myös intranetin uutispalsta toimii tiedottamisessa, jos se on teillä aktiivisempi kuin Yammer.

Yammerin käyttö koko organisaation kanssa kommunikointiin vähentää varmasti projektipäällikön, hankepäällikön tai tiiminvetäjän työtä. Ilman avointa viestintäkanavaa kysymykset ja kommentit kohdistuvat yleensä päällikölle, ja pahimmillaan päällikön koko päivä menee asioiden selvittämiseen. Mikä parasta, Yammer toimii crowdsourcing-alustana, eli tiimin ei tarvitse tyytyä vain omiin ideoihinsa vaan voi käyttää koko yrityksen ajatteluvoimaa, kun suunnitellaan esimerkiksi uutta palvelua tai tuotetta yritykselle.

5. Määrämuotoinen viestintä määrämuotoiseksi 

Osa tiimin viestinnästä vaatii määrämuotoisuutta. Tällaisia asioita ovat ainakin aikataulut, riippuvuudet ja tehtävät. O365-palveluista Planner on luotu tähän tarkoitukseen. Planner on moderni tehtäväpalsta, johon voi luoda luokiteltuja tehtäviä eri tarkoituksiin. Tehtäviä voi nimetä henkilöille, ja kullakin henkilöllä on koottu lista omista tehtävistä. Projektipäällikkö voi seurata tehtävien edistymistä visuaalisista näkymistä.

Tehtävien lisäksi tiimeillä voi olla muutakin määrämuotoista sisältöä. Monet ovat kokeneet hyödylliseksi kokousasioiden käsittelyn luettelomuotoisena työtilassa. Tämä säästää erillisiltä muistioilta ja agendoilta. Työtilaan voi luoda joka tarpeeseen sopivan luettelon datan yhteiseen keräämiseen ja käsittelyyn, ja luettelosta  on helppo luoda erilaisia suodatettuja näkymiä. Mainio korvike excelille, kun työskennellään porukalla saman luettelon kimpussa.

Yhteenvetona voi todeta, että Office 365 tarjoaa tiimeille kaiken sen, mitä moderni tietotyöläinen tarvitsee: ajasta ja paikasta riippumatonta työntekoa, online-kokouksia ja mahdollisuuden hyödyntää koko organisaation voimaa jokaisen tiimin ja projektin päivittäisessä työssä. O365 muuttaa työnteon varmuudella paremmaksi, kunhan uudet työskentelytavat omaksutaan osaksi arkipäivää. Tärkeintä on muistaa, ettei viestintä ole irrallinen osa tiimityötä, vaan se on tiimityön tärkein osa ja ansaitsee tulla suunnitelluksi.

Heidi Selkäinaho, työyhteisöviestinnän konsulti, Somepoint Oy

Heidi on kouluttajana Tieturin kurssilla Office 365 tiimityössä.  Heidi opastaa yrityksensä Somepoint Oy:n kautta  työpaikkoja uudenlaisen työn tekemisen ja työyhteisöviestinnän tapoihin. Hänellä on pitkä kokemus SharePointista ja Office 365:stä työskenneltyään edelliset 7 vuotta SharePoint-intranet-konsulttina.22. elokuuta 2017

DevOps on kokonaisuuden hahmottamista


DevOps-menetelmien yhtenä kulmakivenä voidaan pitää ohjelmistokehityksen tuotantoketjun optimoimista suunnittelusta ja toteutuksesta käyttöönottoon ja käyttötukeen. Projektin laajuudesta ja organisaation koosta riippuen tämä tuotantoketju saattaa olla hyvinkin monimutkainen. Kun toimintaa kehitetään DevOps-menetelmien avulla, on hyvä tunnistaa, että yksittäiset teknologia- tai menetelmäinnovaatiot sijoittuvat johonkin kohtaan ohjelmistohankkeen tuotantoprosessia, ja muutosten vaikutus voi säteillä muihin ketjun osiin yllättävilläkin tavoilla.

Isosta ohjelmistotiimistä voi olla vaikea löytää kaikkien alojen erikoisasiantuntijaa, joka pystyy hahmottamaan koko kehitysprosessin kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että muutosta suunnitellessa DevOps-asiantuntija tunnistaa, että muutoksen suunnitteluun on osallistettava laajalti eri rooleissa olevia ihmisiä. Tämä pätee sekä isompiin muutoshankkeisiin että arkiseen puurtamiseen – DevOps-asiantuntijan on osattava kysyä päivittäin itseltään ja muilta, että "mitähän tapahtuu,- jos tätä hommaa muutetaan näin".

Lean-menetelmien työkalupakista löytyy hyviä työkaluja kehitysprosessin visualisointiin ja ymmärtämiseen, esimerkkinä vaikkapa arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping).
Nämä työkalut ovat arvokkaita varsinkin isompia muutoksia suunnitellessa. Arkisessa puurtamisessa DevOps-asiantuntijan tärkeimmäksi työkaluksi muodostuvat helposti hyvät kävelykengät sekä kyky kerätä palautetta ja ajatuksia eri sidosryhmiltä ja tiimeiltä. Hajautetun tiimin kanssa avaintyökaluksi muodostuu erilaiset sähköiset viestimet, jotka ovat itsessään oman blogin arvoisia.
Prosessiin tehtävä pieni muutos saattaa paikallisesti tarkasteltuna olla loistava idea. Tiimin työtä säästyy ja tuottavuus kasvaa! Osana kokonaisuutta tällaisella muutoksella voikin sitten olla pahimmassa tapauksessa jopa halvaannuttava vaikutus naapuritiimissä.

Yksi DevOps-menetelmien tukipilareista on palautteen ja takaisinkytkentöjen vahvistaminen. Tämän työkalun pitää ulottua myös menetelmän itsensä tarkasteluun. Näin ollen mahdollisia virheaskeliin ei tarvitse suhtautua pelokkaasti, kunhan tunnistaa, että meillä tulee olla kyky seurata muutoksen onnistumista ja tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä.

DevOps pähkinänkuoressa -kurssilla juttelemme kokonaisuuden hahmottamisesta ja ns. systeemiajattelusta laajemmin, ja pyrimme löytämään keinoja mallintaa tuotantoketjua ja tunnistaa sekä muutosten kohteet että toteutustavat. Elävän elämän kokemusten kautta onnistumme toivottavasti kiertämään muutaman sudenkuopan ja jakamaan esimerkkejä onnistuneista muutoksista. Tervetuloa mukaan!

Sami Lempinen
Opero

Tutustu Tieturin DevOps-koulutuksiin: DevOps-koulutukset >>

18. elokuuta 2017

Business Process Re-engineering

This is not a lecture, but it is a good example, of how life could be better. An example more convincing than any lecture!

After teaching for three days my BPR course, available at http://blogomotion.com/Download/business_process.pdf, (“BPR” means “Business Process Re-engineering” – a fashionable name for process improvement to achieve business advantage) to some people in Rome, I was to go back to the airport and fly back home. What happened then, was the best example available, why BPR is necessary, why it is not the same as introducing IT / Web support, and why it is so very interdisciplinary.

Already on arrival some days earlier, I was rather taken aback when my shuttle bus stopped somewhere in the middle of the rather crowded and badly-lit street, at a place not easily recognizable as any bus stop, except for a long queue of nervous-looking people with suitcases, and heard a laconic info from the bus driver “Termini”, the name of the main and biggest railway station in Rome. No railway station was there anywhere to be seen, but – thanks heaven for Google Maps and its Street View! – I managed to recognise a rather morose and ugly wall of a huge building as the station building. Naturally, this experience made me somewhat apprehensive before my return journey. So, to be on the safe side and feel more secure, I searched the web for ideas and found a professional-looking web site of a shuttle bus company “Terravision” (http://www.terravision.eu/). Wow, I could now buy my bus ticket on-line, thus avoiding the scary prospect of perhaps having to buy my ticket from the bus or his assistant. As they did not wear any uniforms, which I learned already on arrival, I was afraid I would not be able to recognize the right person easily (now I know I could – the assistant by shouting, the driver by smiling sarcastically at the stupid people attempting to board his bus).

So, until then I had already experienced a number of seriously “broken windows” (see Michael Levine, http://www.amazon.com/Broken-Windows-Business-Smallest-Remedies/dp/0446698482), seriously damaging my user experience. Lack of recognizable uniforms. Unprofessional behaviour – the assistent smoke a cigarette while talking to passengers. Badly lit location / venue / bus stop. No markings on where I was, lack of helpful information, the sight of obviously stressed people, queuing. Too bad!

However, I was then still ready to revise my first negative impression, and I was well on my way to do it, when I found Terravision’s sensible and well-organized web site, and could buy their ticket in advance without any unnecessary hassle, which I had by then learned to expect from shuttle buses’ notorious customer interface. The necessity to exchange my ticket for a separate boarding card before being allowed to take the bus looked like a rather crazy and unnecessary complication, as the ticket I bought was valid for a specific hour, but what the hell, do not expect perfection when you buy a 4-euro service, not a Rolls-Royce.

When I arrived next morning, on 20 November 2014 – well before the assigned time, to be sure – at the well-advertised Terravision Café at Termini, I was rather shocked again, when I saw a queue of people queuing to buy their tickets, thoroughly mixed up with people queuing to exchange their tickets for boarding cards. Obviously, the whole system of tickets and boarding cards was extremely clumsy, totally unnecessary, and awkward for everybody, both customers and for the rather angry-
looking girls inside the ticket booth. Yes, there was an A4-paper telling those with tickets to “jump the queue” before those wanting to buy tickets.

The whole queue thoroughly blocked the only entrance to the well-advertised Terravision café inside. I started expecting the worst, but the exchange process ticket-for-boarding-card went unexpectedly painless. I could not help overhearing, however, an elderly Swedish couple enquiring about the possibility of ensuring tickets for the next day, only to be told – in a rather brusque and unfriendly manner – by one of the girls behind the counter – that it was not possible longer than 30 minutes before bus departure. She did not mention the possibility to use their web site.
Clutching my precious boarding card in my somewhat sweaty palm, I endured without further ado being told that my bus was 20 minutes late, thanking business process analysis gods for deciding to go before due time, so I still had a lot of time.

- Where’s the bus stop? – I enquired.
- Just outside! – was the answer. Not a sign of a bus-stop sign there, but a tell-tale, suitcase-armed queue made any doubts obsolete.

I joined the queue, wondering how to tell the end of the queue from its head, and how we’d be able to sort those willing to travel to Fumicino airport from those Ciampino-heading (no signs, no information boards, of course).

Finally, a bus to Fiumicino arrived. As I had already noticed a few days before, the fact that people exited the bus at exactly the same place as those wishing to enter queued, beautifully added to general chaos and irritation. I was happy for being observant, too, since the only indication on which way the bus was to go, was on its front, while its sides were decorated by a beautiful, but rather confusing sign “Rome <-> Fiumicino, Rome <-> Ciampino”. Good idea, this! You really can, with some effort, design a customer process in the worst possible way! A gentle touch of very stupid and confusing user interface makes a mildly bad user process into real horror!

And horror did start immediately, as any rather restive and desperate passengers attempted to enter the bus. Some had no tickets, believing they could buy them at the bus. Some had not exchanged their tickets for the required boarding cards, some were not sure to which airport the bus went, and some were unsure what to do with their luggage. The bus assistant immediately resorted to shouting, not so much to be heard, as to show his authority and passengers’ stupidity. A good thing was, he was too busy shouting to be able to smoke, or perhaps he was a non-smoker, I couldn’t possibly know.

Still shouting, he made, however, a very sensible move of telling the people who wanted to go to Ciampino, to form a separate queue. This could, possibly, give a thinking person a nice BPR-idea to actually mark two separate queues on the bus stop, and avoid some of the hassle in the future, but I do not think there was any thinking Terravision representative around. If there was, they might had discovered this genius solution many years before…

The bus to Fiumicino left, we Caimpino fans waited for our twenty-minute late bus to arrive. I decided to take a taxi when it was 09:40 (the bus would be 50 minutes late by then). As minutes went by, I could enjoy watching the growing restlessness of those waiting, and the total absence of any attempts to inform us about the situation from the nearby Terravision personnel. While I departed in the direction of the taxi stand, I could hear a Terravision lady shouting (they are good at shouting at this company!) that the bus would arrive later still because of traffic. You may be
interested to know, that on my way to the airport by taxi, I was told by the driver, that traffic from Ciampino to Rome was unusually light this morning… A blatant lie, too!

So this is the end of my Terravision story, but it’d be incomplete about adding some views on the feasibility of trying to achieve real BPR in any not market-driven situation. Socialism, as some of us can remember, was extremely adept at business process degeneration, rather than any improvement.

As I arrived at the nearby taxi stand, I was utterly surprised to find passengers waiting for taxis, not the other way round! Years and years of my age flew off my back and I felt thirty five years younger, in the middle of some communist era Eastern Europe city, where taxis, as any services, were scarce, and those in the power to bestow them on eager customers were arrogant, reckless and unfriendly. I gathered immediately that in Rome, taxi drivers’ corporation alias trade union alias mafia must have won the privilege to limit the possibility to join this trade, thus ensuring for themselves endless monopoly benefits. In spite of my ex-communist training, it took me a while of patient and fruitless waiting first at the end of the line (the taxis then stopped at its head), then at its head (the taxis had by then switched their stopping habits), before I got back my uncanny ex-communist instincts and ran directly to grab a taxi before it had even come to the curb.

Here my BPR-Rome story ends. Ciao, Roma! I’ll surely come back, yours is a beautiful city. Some BPR may make it a better place to live, and to visit, though! Terravision (what a f…ing arrogant name!), I hope you will pay my back four euro you stole form me, but otherwise, I and probably all other passengers, too, would rather pay one or two euro more, and get serious and better service in exchange. So that you can have an extra bus in reserve, in case of one breaking down again, or some real traffic jams in the future.


Bogdan Bereza

Bogdan Bereza is an international multitalent. He speaks six languages and is a true expert of i.a. Requirements Engineering and Testing

You can find his IREB CPRE certification coursess here: IREB CPRE Courses >>

8. elokuuta 2017

Ryhtiä luovuuteen projektien fasilitointi-menetelmillä!

Ominaista projekteille on niiden uniikki luonne. Kertaluonteisten ja usein monimutkaisten kokonaisuuksien aikaansaanti edellyttää erilaisten osaamisten, tietojen ja kokemusten yhdistämistä uudella ja luovalla tavalla. Tämä edellyttää projektipäällikön kykyä innostaa tiiminjäseniä antamaan panoksensa yhteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Tehokas työskentely edellyttää ryhmätyömenetelmien tuntemusta ja soveltamista.

Ryhmätyömenetelmillä voidaan tehokkaasti ideoida uusia ratkaisuja, edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä oppia toisiltamme uusia asioita.

Yhteistoiminnallisella oppimisella siirretään ja jalkautetaan nopeasti uutta tietoa organisaatioissa. Tuplatiimi-tekniikalla valitaan tiimin näkökulmasta tehokkaimmat ongelmaratkaisukeinot. Ideakävelyllä identifioidaan suuri määrä luovia ideoita hyödyntämällä tiimin jäsenten monipuolisia tietoja ja kokemuksia. Alla on jokaiselle tekniikalle oma toimintasuunnitelmansa. Näin saat ryhmäsi nopeasti toimimaan hyvin yhteen.

Yhteistoiminnallista oppimista voidaan soveltaa tiimeissä esimerkiksi yhteisen projektityömallin jalkauttamisessa. Tällaisessa tilanteessa voidaan edetä seuraavasti:


 1. Tiimi tekee päätöksen uuden projektityömallin käyttöönotosta (prosessit, mallipohjat jne.)
 2. Tiimi tutustuu malliin, esim. aineistoja ja valmennuksia hyödyntäen.
 3. (Yhteistoiminnallinen oppiminen alkaa:) Tiimi jaetaan ohjaajan tuella esim. viiteen 5-hengen pienryhmään. Jokainen ryhmä saa oman aiheensa, esim. projektityömallin prosessit, projektityömallissa hyödynnettävät mallipohjat ym.
 4. Keskusteluissa pienryhmät identifioivat omaan aiheeseen liittyviä keskeisiä asioita (esim. 20 minuutin jakson aikana).
 5. 20 minuutin jakson päättyessä jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan esittelijän. Esittelijä jää omaan ryhmäänsä. Muut ryhmän jäsenet siirtyvät seuraavaan 5-hengen pienryhmään.
 6. Jokaisen pienryhmän esittelijä esittää oman ryhmänsä aiheen tulokset (ensimmäisen 20 minuutin työn tulokset).
 7. Uudessa kokoonpanossa täydennetään ja muokataan aikaisempia tuloksia. Näin jalostetaan ja jalkautetaan yhteisesti opittuja asioita.
 8. Oppimisprosessia monipuolistetaan esittelijöiden jatkuvalla vaihtamisella. Näin osallistujat toimivat harjoituksen aikana sekä ”opettajan” että ”oppilaan” roolissa.
 9. Lopuksi ryhmätyön ohjaaja pyytää alkuperäisiä ryhmiä kiteyttämään keskeisimmät omaan aiheeseensa liittyvät havainnot.
Tuplatiimimenetelmää voidaan soveltaa tiimien ongelmanratkaisutehtävissä, esimerkiksi seuraavasti:

 1. Tiimi määrittelee käsiteltävät ongelmat.
 2. Jokainen osallistuja identifioi 5-10 ongelmaan liittyvää keskeistä ratkaisuehdotusta.
 3. Muodostetaan työparit, joissa jokainen pari identifioi 4-5 parasta ehdotusta.
 4. Jokainen pari esittelee omat ehdotukset koko tiimille. Yhteiskeskustelua ei tässä vaiheessa käydä.
 5. Muodostetaan kahden parin ryhmiä (neljä henkeä). Nämä valitsevat keskuudestaan viisi eniten tukea saaneet ehdotukset.
 6. Jäljelle jääneet ehdotukset ryhmitellään aihepiireittäin ohjaajan avustuksella. Näistä keskustellaan, ehdotuksia yhdistellään ja tarvittaessa vähennetään ehdotuksien kokonaismäärää äänestämällä.
 7. Jäljelle jäävistä ehdotuksista laaditaan yhdessä toimintasuunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi.
Ideakävelyä hyödyntäen voidaan kerätä iso määrä uusia ideoita. Menetelmää käytetään seuraavasti:

 1. Jokainen tiiminjäsen kirjoittaa omalle ryhmätyötilan seinätaululle käsittelyssä olevaan aiheeseen liittyviä ideoita.
 2. Ryhmäläiset kiertävät ryhmätyötiloissa ja lisäävät seinätauluille uusia aiheisiin liittyviä ideoita.
 3. Kun omia uusia ideoita ei enää synny, siirretään omasta seinätaulusta jo kirjoitettu idea eteenpäin seuraavalle henkilölle/seinätaululle.
 4. Ideoiden siirtoa jatketaan, kunnes jokainen on saanut takaisin aikaisemmin eteenpäin siirtämänsä idean.
Toivotan kaikille oikein innostavia ja viihtyisiä ryhmätyökokemuksia!

Niklas Reuter

Tieturin verkostokouluttaja, Yrittäjä, Valmentaja, Konsultti, Projnik (www.projnik.fi) Fasilitaattori (www.hyveettyossa.fi) Puheenjohtaja, EBEN Suomi (www.eben-net.fi)

Niklas koulutttaa meillä mm. seuraavissa koulutuksissa:
Suositut tekstit