28. maaliskuuta 2017

Active Directory vuonna 2017

Vuonna 2000 Microsoft esitteli Windows 2000 -palvelimen mukana hakemistopohjaisen (LDAP) Windows-verkkojen hallintamekanismin nimeltään Active Directory. Se piti sisällään mm. keskitetyn käyttäjätietokannan ja työasemien hallinnan (Group Policy). Ilmestyessään Active Directory oli merkittävä uudistus, mutta mitä teini-ikäiselle Active Directory palvelulle kuuluu vuonna 2017.Nykyisin tietojärjestelmien toteuttamisessa on kolme vaihtoehtoa, joiden ääripäitä edustavan paikallinen (On-Premises) ja pilvi-toteutus (Cloud). Näiden välistä löytyy vielä hybridi-toteutus, jossa paikallinen ympäristö on yhdistetty pilvipalveluun.

Syntymänsä jälkeen Active Directory on nimetty uudelleen, koska Windows Server 2008 versiossa Microsoft päätti koota kaikki identiteetin hallintapalvelut nimelle Active Directory. Tämän takia Windows-palvelimista löytyy lista rooleista, jotka alkavat Active Directory -nimellä. Vanha Active Directory ominaisuus löytyy kohdasta Active Directory Domain Services (AD DS). Palvelu on kehittynyt ominaisuuksiltaan vuosien mittaan, mutta sen perusominaisuudet ovat pysyneet samoina.

Alkuperäistä Active Directory käytettävyyttä laajensi Active Directory Federation Services (AD FS), joka mahdollisti Active Directory Domain Services -palvelun käyttäjätunnusten hyödyntämisen pilvipalveluissa. Tässä tekniikassa käyttäjätiedot kopioidaan pilveen Azure AD Connect:lla ja varsinainen tunnistautuminen tehdään sitten AD FS:llä.

Saman käyttäjätunnuksen hyödyntäminen on osaltaan mahdollistanut SaaS-palveluiden ja muiden pilvipalveluiden nopean laajenemisen. Tunnetuin näistä palveluista on varmasti Office 365 ja sen mukanaan tuomat palvelut.

Azure AD on hakemistopalvelun pilvipalveluihin suunniteltu versio. Nykyisillään se sisältää useimmiten paikallisesta AD DS:stä Azure AD Connect:lla kopioituja tunnuksia, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti. Azure AD:n heikkoutuna on hallittavuuden puute, koska nykyversiossa ei ole keskitettyjä hallintaominaisuuksia. Toki on nähty toteutukset ratkaisuista, joissa ei enää ole paikallista AD DS -toteutusta (on-premises), vaan toiminto on siirretty pelkästään Azure AD:hen.

Hyödyntääksesi AD Domain (hallittavia) palveluita Azuressa sinulla on nykyisin kolme vaihtoehtoa:
  1. Yhdistä nykyinen järjestelmä (Site-to-Site VPN) Azureen ja käytä nykyisiä Domain Controllereita.
  2. Asenna lisä Domain Controller Azureen virtuaalikoneeksi.
  3. Määritä uusi AD metsä Azureen ja tee sille DC Azure virtuaalikoneina.
Noinkin sen siis voisi nykyisin tehdä, mutta tuosta voi seurata turhaa ylläpitotyötä ja kustannuksia.

Ratkaisuksi hallittavan Active Directory DS:n toteuttamiseksi Azuressa tarjotaan Azure AD Domain Services -palvelua. Se ei ole vielä laajassa käytössä, mutta se tulee olemaan mielenkiintoinen vaihtoehto uudentyyppisten pilvipohjaisten tietojärjestelmien toteuttamisessa. 

Kaikki vaihtoehdot (AD DS, AD FS, Azure AD ja Azure AD DS) ovat toimivia ja tehokkaita ratkaisuja. Tällä hetkellä Azure AD antaa hallittavuudessa tasoitusta verrattuna perinteiseen AD DS-palveluun, mutta Azure AD DS korjaa tämän ongelman.

Tässä ei edes mainittu kaikkia teknologioita ja ominaisuuksia, jotka liittyvät Active Directoryyn. Varmaan kuitenkin huomasit, että kehitysvauhti on kova ja ominaisuuksia tulee jatkuvasti lisää. Lisäinformaatiota aiheesta löytyy kurssitarjonnasta, joten sen kautta on mahdollisuus perehtyä itsellesi ajankohtaisiin aiheisiin.

Tervetuloa koulutukseen oppimaan!

Kari Kuosa
ProTainIT Oy

Tutustu Tieturin Infra-koulutuksiin tästä >>

23. maaliskuuta 2017

Hyveet työssä – Organisaatioita yhdistävä ja henkilöstöä sitouttava voima

Suomen työelämän haasteista saamme päivittäin viestejä eri medioista. Voimme karkeasti jakaa nämä henkilöstön jaksamiseen (ns. työhyvinvoinnin) ja taloudellisen kannattavuuden ongelmiin.

Huonontuneeseen työhyvinvointiin vaikuttavat mm. yhä hajanaisempi työnkuva, hektinen työtahti, työn sisällön ja organisoinnin muutokset sekä jatkuvasti lisääntyvä työssä käsiteltävän tiedon määrä.

Organisaatioissa koetut taloudellisen kannattavuuden ongelmat johtavat yhä enenevässä määrin henkilöstövähennyksiin. Tällöin työpaikkojen yhteisöllisyys vähenee, asiakaspalvelu huononee, tuotteiden laatu kärsii, henkilöstön luottamus ja lojaalisuus työnantajaa kohtaan pienenee, henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy jne.

Voisimmeko organisaatioiden omien hyveiden valinnalla, määrittelyllä, mittauksella ja kehittämisellä välttää yllä kuvattuja ongelmia? Itse uskon näin.

Hyveillä tarkoitan tässä yhteydessä niitä työyhteisöjen yhdessä määrittelemiä ja kuvattuja, mitattavissa olevia toimintatapoja, jotka liittyvät siihen hyvään tapaan, jolla teemme töitä yhdessä.

Työn hyveillä ja työssä jaksamisella on selkeä yhteys. Erinäisissä työhyvinvoinnin mittauksissa työn merkityksellisyydelle on annettu iso painoarvo. Ihminen motivoituu työstä, kun hän ymmärtää, miksi ja miten hänen tulisi työtään tehdä. Kun työntekijä itse osallistuu työn sisällön ja hyveiden määrittelyyn, niin tunne osallisuudesta kasvaa.

Työssä tarve osallisuuden tunteesta on erityisen suuri. Työn tulokset perustuvat aina yhteistyöhön. Kuuluminen organisaatioon, johon voimme samaistua ja jonka pelisääntöihin uskomme, on kaikkia osapuolia voimaistava kokemus. Autamme toisiamme, olemme avoimia ja keskustelemme kipeistäkin asioista. Yhteiset työn hyveet luovat luottamusta ja turvallisuuden tunteen. Näin keskinäinen vuorovaikutus ja tiedonvaihto lisääntyvät, oppiminen toisilta paranee ja työssä viihtyminen kasvaa. Työyhteisön hyveillä kasvatetaan yhteistä sosiaalista pääomaa. Näin minästä muodostuu useammin me.

Työn hyveillä ja työn kannattavuudella on myös selkeä yhteys. Palvelualojen asiakaskohtaamiset ovat tästä oivallinen esimerkki. Henkilö, joka on onnellinen ja viihtyy työssään antaa todistettavasti parempaa asiakaspalvelua. Kokemus lisää asiakastyytyväisyyttä, jolloin todennäköisyys palvelun käyttöön myös tulevaisuudessa kasvaa.

Taloudellisista ongelmista kärsivät organisaatiot joutuvat usein karsimaan kustannuksia ja vähentämään henkilökuntaa. Tästä muodostuu yllä kuvattu organisaatioiden kielteisten vaikutusten kierre. Tutkimuksissa on havaittu, että organisaatiot, joiden yrityskulttuuri rakentuu hyveisiin, pystyvät toimimaan tuloksellisemmin myös henkilöstövähennysten yhteydessä.¹

Henkilöstö tuntee todennäköisemmin uskollisuutta hyveitään vaalivaa organisaatiota kohtaan. Tietynlainen yksilön ja organisaation kokema vastavuoroisuus vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja lisää lojaalisuutta työyhteisöä kohtaan. Ylpeys työyhteisöä kohtaan heijastuu yrittämisenä (”walking the extra mile”), joka näkyy työn laadussa ja tehokkuudessa. Kun luottamus kollegoihin kasvaa, niin jokainen kykenee ottamaan enemmän aloitteita ja vastuuta. Itseohjautuvuuden kasvaessa päätökset tehdään nopeammin ja myös tarkoituksenmukaisella organisaation asiantuntijatasolla.

¹ Cameron, Bright, Caza: ”Exploring the Relationships Between Organizational Virtuousness and Performance”. American Behavioural Scientist. Vol 47. No. 6. February 2004 766-790

Niklas Reuter
Projnik
Tieturin kouluttaja

Niklas kouluttaa mm. seuraavia aiheita


1. maaliskuuta 2017

Gant-chart in Excel?

Possible!

Many times, you need to be very creative to create advanced good-looking charts in Excel. As many of us know from experience, it is sometimes not that easy.

To help you in this, we here in Tieturi and Informator created a great new class for visualizing in Excel. The course is available both in Finnish and Swedish. In Finnish in Helsinki on 19 April  and in Swedish in in Stockholm on 20 April and 26 May.

On the visualization course you learn, for example, how to create a Gant-chart with Excel.To create the above chart, I used a simple stacked bar chart and made one data series invisible (fill none, border no border). Then I formatted the x-axis as date. The challenge here is the date format. The x-axis uses date serial numbers, and I wanted to start my chart at a specific date. To get the correct serial number for the date, I typed the start day in an Excel cell with general number format. In this case, the serial number was 42795.  I then copied the serial number to the Format Axis minimum box. To get the action 1 on top, and the last action at bottom for the Y-axis I have put in reverse order. After doing that, I made the chart more readable by formatting different parts of the Chart, such as the x-axis date format and location in the chart etc.

Interested? Come and enjoy our class in either Helsinki or Stockholm and have fun with Excel >

Suositut tekstit